REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH TARGI

ORGANIZOWANE PRZEZ EVENTS INTERNATIONAL Z SIEDZIBĄ W GRUZJI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi organizowane przez Events International z siedzibą w Gruzji, zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi.

3. Regulamin jest dostępny w miejscu wydarzenia (w kasach i punktach obsługi Zwiedzających), a także w Internecie na stronach internetowych poszczególnych targów / wydarzeń organizowanych przez Organizatora.

4. Wstęp na miejsce wydarzenia  w czasie targów i innych wydarzeń oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

§ 2 Zasady wstępu

1. Szczegółowe zasady wstępu na poszczególne targi ogłaszane są przez Organizatora na stronach internetowych dotyczących danych targów, w kasach i punktach obsługi Zwiedzających w miejscu wydarzenia.  

2. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia targów i innych wydarzeń dla Zwiedzających, godzinach otwarcia kas biletowych, rodzajach dokumentów wstępu dla różnych kategorii Zwiedzających, kryteriach upoważniających do nabycia określonych dokumentów wstępu.

3. Wstęp na miejsce wydarzenia  podlega regulacji, a czasami ograniczeniom, w zależności od charakteru targów, a także kategorii Zwiedzających.

5. Wstęp na miejsce wydarzenia  jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu i podlega kontroli.

6. Wstęp na targi może odbywać się na podstawie zaproszeń wydanych przez Organizatora albo zaproszeń wydanych przez jego partnerów (współorganizatorów targów, uczestników targów - wystawców), ale wcześniej zatwierdzonych przez Organizatora.  

§ 3 Ochrona danych Zwiedzających

  1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych Zwiedzających, utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, Organizator stosuje przewidziane przez obowiązujące regulacje prawne dostępne środki organizacyjne i techniczne, chroniąc dane przed zniszczeniem, kradzieżą albo innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.  

  2. Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych zebranych i utrwalonych w procesie      rejestracji Zwiedzających.

  3. Dane Zwiedzających będą przetwarzane i zabezpieczane przez Organizatora zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

§ 4 Przepisy porządkowe  

1. Zwiedzający mogą przebywać w miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów /  wydarzeń.   

2. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W miejscu wydarzenia  obowiązują zakazy: a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób; b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających; c) zakłócania porządku publicznego; d) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach,  z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;  f) zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie; g) niszczenia infrastruktury.

4. Zwiedzający są zobowiązani do:  a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej; b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających  w miejscu wydarzenia; c) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w miejscu wydarzenia;  d) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami  do pawilonów pojemników.      

§ 5 Odpowiedzialność

1. Organizator zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub innego wydarzenia i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów ze stosownym    wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia.  W przypadkach nagłego odwołania, skrócenia i przełożenia terminu targów / wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego dokumentu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego

4. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego w miejsce wydarzenia  przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko  

5. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód w miejscu wydarzenia.                       Oceny szkód dokonuje Organizator, jeżeli to możliwe w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.  

6. Zwiedzający powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie.  

7. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających w miejscu wydarzenia odpowiadają ich rodzice             lub opiekunowie.

8. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość        podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych,        zwłaszcza adresu e-mail lub NIP .   

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od  01 marca 2016 roku.  

2. Organizator zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie na stronach internetowych poszczególnych targów lub w miejscu poszczególnych wydarzeń.        

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza  Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe,     będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.  

5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu     w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 
W naszym serwisie stosujemy pliki cookies. Polityka plików cookies (zamknij)

Targi & Konferencja dla
profesjonalnych waperów.
Wydarzenie wyłącznie dla osób pełnoletnich.

КORZYSTAJĄC Z SERWISU UŻYTKOWNIK ZAPEWNIA, ŻE REKLAMA ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW JEST DOZWOLONA W JEGO JURYSDYKCJI.

Czy masz ukończone 18 lat ?

Tak Nie